Programma 2022-2026

Vitaal Liberaal

Partijprogramma 2022-2026

Beter voor Roosendaal

KANSEN GRIJPEN EN DOORPAKKEN MET RESPECT VOOR SENIOREN

Roosendaal is afgelopen decennia gegroeid naar een mooie en gezonde gemeente. Dat is grotendeels te danken aan de huidige generatie senioren. Hun welzijn en veiligheid zijn onze speerpunten. Met respect voor die belangen moet nu doorgepakt worden om de stad en zijn dorpen te perfectioneren. Uitdagingen zien als ‘kansen’ in plaats van ‘bedreigingen’. Roosendaal is financieel gezond en houdt veel troeven in handen. Die moeten uitgespeeld worden!

ECONOMIE 

 • Leisurepark Roosendaal (De Stok + Outlet) ondersteunen en slim aan de binnenstad koppelen
 • hergebruik en duurzaamheid stimuleren bij bedrijven, naar voorbeeld van het succesvolle Parkmanagement Majoppeveld
 • lokale ondernemers ondersteunen en faciliteren
 • -in goed overleg met branche- en belangenorganisaties een compacte, levendige binnenstad creëren met het accent op verblijfswaarden, zowel voor bewoners als bezoekers. 
 • -Winkels en horeca dienen voldoende kwaliteit te hebben dat ze ook mensen van buiten de stad aanspreken.
 • oneerlijke concurrentie bestrijden

WONEN EN LEVEN 

 • -plannen maken om een aantrekkelijke leefstad te blijven
 • -energie neutrale en levensloopbestendige woningen voor senioren en starters bouwen in een aangename leefomgeving
 • -woning-doorstroming bevorderen aan de hand van de woonagenda
 • -woonwagencentra kritisch toetsen op hun status en functioneren. De huidige uitzonderingspositie rijmt niet met de oorspronkelijke behoefte aan een rondtrekkend bestaan.

ONDERWIJS EN JEUGDZORG 

 • -basisscholen in de dorpen en wijken zoveel mogelijk behouden
 • -omscholing stimuleren om de kans op arbeid te vergroten
 • -jeugd- en gezinszorg integreren om leefomstandigheden te verbeteren
 • -opleidingen laten samenwerken met bedrijven en instellingen zoals het ziekenhuis en regionale klinieken, om een topsegment in  thuis-, woon- en gezondheidszorg te creëren

ZORG

 • -een vangnet creëren voor veerkrachtige, zelfstandige ouderen die het niet meer dreigen te redden
 • -team ‘Samen Doen’ oprichten voor kwalitatief en betaalbaar zorgmaatwerk
 • -buurthulp promoten vóór saamhorigheid en tegen eenzaamheid en geestelijke ontreddering
 • -opkomen voor mantelzorgers en hen waar mogelijk ontlasten bij hun zware, vaak langdurige taak
 • -vergoeding naar draagkracht voor verstrekte hulpmiddelen; hergebruik stimuleren om WMO-kosten te beheersen
 • -actieve armoedebestrijding voor inkomens tot 120% van het sociaal minimum met extra kindregelingen
 • -gezond voedsel en meer bewegen promoten bij jongeren

VEILIGHEID

 • -burgers, met name senioren, moeten zich overal veilig voelen
 • -aandacht voor veiligheidsbevorderende, intelligente openbare verlichting die reageert op beweging
 • -goed onderhoud wegen, voet- en fietspaden
 • -Boa’s en wijkagenten zichtbaar maken in dorpen, wijken en natuurgebieden
 • -meer snelheidsbeperkende maatregelen en controles in dorpen en woonwijken
 • -moedwillig aangerichte schade op de daders verhalen 

INFRASTRUCTUUR EN VERVOER

 • -A58 uit de stad halen en aan oostkant langs de stad leiden naar de A17. Vrijkomende gronden benutten voor woningbouw, betere connectie tussen noord en zuid, optimale bereikbaarheid van het ziekenhuis en betere ontsluiting bedrijventerreinen aan oostkant stad en Leisurepark Roosendaal
 • -aantrekkelijke en creatieve verbinding tussen binnenstad en Leisurepark Roosendaal
 • -parkeergarages moeten gratis zijn
 • -ruim voldoende laadpalen voor auto’s, scooters en fietsen
 • -doorgaand verkeer in woonwijken weren
 • -goedkoop openbaar vervoer voor minder draagkrachtigen
 • -woongebieden 30 km zone maken
 • -openbare gebouwen moeten goed toegankelijk zijn

NATUUR, KLIMAAT EN ENERGIE

 • -meer groen in de stad voor mens en dier en tegen oververhitting
 • -waar mogelijk waterdoorlatende bestrating
 • -regenwater opvangen voor tuinberegening en (openbare) toiletten
 • -afdwingen dat regels en routes in de natuur door bezoekers worden gerespecteerd
 • -in bouwvoorschriften opnemen dat op alle (platte) daken zonnepanelen gelegd moeten kunnen worden. Zonneweiden alleen aanleggen –als daken tekort schieten en met instemming/deelneming van omwonenden
 • -LED-verlichting langs openbare wegen, paden, parkeerplaatsen, publieke gebouwen en sportcomplexen
 • -inzetten op hergebruik van materialen, een infrastructuur voor rijden op elektriciteit en/of waterstof bewerkstelligen en het aardgasnet omvormen. Ook kernenergie hoort bij deze bedrijfszekere energiemix

VRIJE TIJD EN TOERISME 

 • -aparte ‘Wethouder Gastvrijheid’ in het leven roepen, met horeca, toerisme & promotie in de portefeuille om de gastvrijheid te stimuleren en de stad op de kaart te zetten
 • -opheffen van toeristenbelasting of opbrengst geheel besteden binnen de sector
 • -recreatie- en natuurgebieden voor iedereen goed toegankelijk maken
 • -campers ’s-nachts tegen vergoeding toestaan op parkeerterreinen, mits sanitaire- en afvalvoorzieningen aanwezig
 • -actief verenigingsleven is bepalend voor de leefbaarheid van een buurt
 • -gevarieerd aanbod activiteiten voor jong en oud in sportvoorzieningen, buurt- en dorpshuizen
 • -dorps- en wijkraden meer bij besluitvorming betrekken
 • -dorps-, buurthuizen en clubgebouwen mogen niet afhankelijk 
 • zijn van kantine-omzet en streven naar een energie-neutrale exploitatie

BESTUUR EN COMMUNICATIE 

 • -het gemeentebestuur moet transparant en integer zijn, duidelijk communiceren, efficiënt zijn en dicht bij de inwoners staan. -Medewerkers van de gemeente zijn er voor de burgers
 • -de besluitvorming moet duidelijk, beïnvloedbaar en meetbaar zijn
 • -bij belangrijke, ingrijpende beslissingen worden burgers vroegtijdig betrokken
 • -het gemeentelijk huishoudboekje is op orde met reële, sluitende begrotingen en jaarrekeningen, die de toets van rechtmatigheid en doelmatigheid doorstaan
 • -de gemeente zoekt voor lokale initiatieven altijd subsidiemogelijkheden bij provincie, Rijk en Europa
 • -musea, muziek-, sport- en heemkundeverenigingen etc. komen bij aangetoonde behoefte en noodzaak in aanmerking voor subsidie
 • -de gemeente waakt over een onafhankelijke vrij pers via drukwerk, radio en tv en is bereid die zonodig financieel te ondersteunen 

Voor meer informatie:

Meer informatie: Zie de website: https://vitaal-liberaal.nl/ email: info@vitaal-liberaal.nl telefoon: M 06 547 00 466 Facebook: https://www.facebook.com/vitaalliberaal/