Politieke besluitvorming

Betrekken van de bevolking bij politieke besluitvorming

Van groot belang

Vitaal Liberaal is van mening dat het betrekken van de bevolking bij politieke besluitvorming van groot belang is om verschillende redenen:Politieke besluitvorming

(Denk hierbij b.v. aan de totstandkoming van de gemeentelijke kadernota.)

  1. Democratie: 

Het betrekken van de bevolking bij politieke besluitvorming is essentieel voor een goed functionerende democratie. Democratie betekent immers dat het volk de dienst uitmaakt. Daarom is het belangrijk dat de bevolking ook daadwerkelijk kan meedenken en -praten over politieke beslissingen die hen direct aangaan.

Transparantie:

 Het betrekken van de bevolking zorgt voor transparantie in het politieke proces. Door mensen te informeren en naar hun mening te vragen, wordt het besluitvormingsproces transparanter en begrijpelijker voor alle betrokkenen.

Legitimiteit: 

Als de bevolking wordt betrokken bij politieke besluitvorming, vergroot dat de legitimiteit van de beslissingen. Besluiten die breed gedragen worden, hebben immers een grotere legitimiteit dan besluiten die door een kleine groep mensen worden genomen.

Draagvlak:

 Door de bevolking te betrekken bij politieke besluitvorming wordt er gebouwd aan draagvlak voor de beslissingen. Mensen voelen zich meer betrokken bij en verantwoordelijk voor beslissingen als ze erover hebben kunnen meepraten en -denken.

Deskundigheid:

 De bevolking kan soms een waardevolle bijdrage leveren aan politieke besluitvorming door hun deskundigheid en ervaringen te delen. Door verschillende perspectieven en ideeën te verzamelen, kan er een beter en completer beeld worden gevormd van de situatie en kunnen er dus betere beslissingen worden genomen.

Voor Vitaal Liberaal is het daarom belangrijk om de bevolking te betrekken bij politieke besluitvorming om zo tot weloverwogen en breed gedragen beslissingen te komen.

Wapen van Nispen

Vitaal Liberaal over kerkproject Nispen

De gemeenteraad waakt over de rechtvaardige behandeling van de bevolking.

Iedereen is gelijk en iedereen heeft dezelfde rechten en plichten. Samen werken we aan een betere samenleving. Burgers die extra hun best doen om dat te bereiken moeten we stimuleren, ondersteunen en belonen. Goed voorbeeld doet immers volgen.

Welnu, alles wat we van een voorbeeldig dorp mogen verwachten, doen ze in Nispen.

Het openluchttheater, het rijke verenigingsleven dat ruimte deelt in de kerk, het buurthuis, het kruiswerk, de voetbal, de school. Zonder deze actieve bevolking hadden deze faciliteiten niet of niet in de huidige vorm bestaan.

Als geld de enige reden is dat het college zo abrupt de stekker uit dit project trekt, dan doet Vitaal Liberaal een dringend beroep op uw inventiviteit om alle mogelijkheden benutten om dit dossier te heropenen.

Als we Nispen in deze zaak niet van dienst zijn, dan maken we daar veel kapot.

En niet alleen in Nispen. Dan geven we een heel slecht signaal af aan alle Roosendaalse dorpen. Wat moeten die bewoners nog doen om het gemeentebestuur voor belangrijke projecten aan hun kant te krijgen? Wantrouwen, achterdocht, zelfs vijandigheid zal ons ten deel vallen.

Geld mag in dit geval niet doorslaggevend zijn. Er zijn vast financiële constructies te bedenken om Nispen tegemoet te komen. Zeker in combinatie met de vrijkomende gronden elders in het dorp. De interieuradviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit – die erg kostenverhogend zijn – kunnen gematigd worden en Nispen zal ongetwijfeld bereid zijn te zoeken naar mogelijkheden om met zelfwerkzaamheid substantiële besparingen te bereiken.

We moeten deze kans grijpen om te laten zien dat we het waarderen als dorpsbewoners ale het mogelijke doen voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van hun woonomgeving. Niet alleen in woord, maar vooral in daad.

Van precedentwerking is geen sprake. Nispen is uniek, net als al onze kerkdorpen. Elk geval, zo belangrijk en ingrijpend als dit, staat op zichzelf en moet ook zo behandeld worden.

College, Vitaal Liberaal verzoekt u dringend terug te gaan naar de onderhandelingstafel en uw ambities met onze gemeente creatief in te zetten om deze klus positief af te ronden. Als de kerk een commerciële functie krijgt heeft Nispen daar niets aan, als gelijktijdig veel culturele en sociaal maatschappelijke functies en jarenlange inspanningen ter ziele gaan.

Vitaal Liberaal vreest met de Nispenaren dat we dan een historische fout maken!

Rianne Sieben/Burgerraadslid Vitaal Liberaal

Gastvrijheid

Nieuwsbrief 2022-2023

Beste leden, sponsoren en gelijkgezinden,

In mijn functie als waarnemend voorzitter van Vitaal Liberaal word ik geacht ter gelegenheid van het eenjarig bestaan een enkel woord tot u te richten. Dat wil ik graag doen, hoewel ik besef dat enige bescheidenheid op zijn plaats is.

Eén jaar

Eén jaar Vitaal Liberaal in de Roosendaalse gemeentepolitiek heeft nog niet de successen en overwinningen opgeleverd die een groot feest rechtvaardigen.

Toch mogen we tevreden terugkijken op de verrichtingen van ons raadslid Jac Wezenbeek en onze burgerraadsleden Krijn Kraak en Rianne Sieben. Wat hebben ze bereikt dan? Hoor ik u vragen. Concreet misschien nog niet zo veel, maar moreel waren de mijlpalen historisch. Als eenmansfractie heb je normaal gesproken niet zo veel in de pap te brokken, maar in korte tijd hebben we wel respect afgedwongen bij andere partijen.

Gastvrijheid

Over ‘gastvrijheid’ – toch ons kroonjuweel – wordt niet langer smalend gedaan. Het is raadsbreed geaccepteerd dat gastvrijheid op alle vormen van gemeentelijke dienstverlening van toepassing is. Gastvrijheid is zelfs prominent opgenomen in het coalitieakkoord.

De kabelbaan, die Vitaal Liberaal nog steeds als een serieuze optie ziet om de leisure gebieden aan elkaar te knopen, is intussen zelfs door de wethouder als ‘metafoor’ geaccepteerd. Dat klinkt symbolische maar is het niet. Als we de metafoor nastreven en er komt een moment dat commerciële partijen Roosendaal ‘kabelbaan-rijp’ verklaren, dan staat de stad er in alle opzichten goed voor. Kabelbaan of niet.

Sparren

Misschien nog wel belangrijker is dat alle partijen in de wandelgangen belangstellend informeren naar onze zienswijzen en bereid zijn daarover bij een goed glas bier of wijn te ‘sparren’. In het bijzonder de interesse van de jongste raadsleden voor onze ideeën is aandoenlijk. Serieus genomen worden is de eerste stap naar politiek succes.

De raadsbrede felicitaties voor ons éénjarig bestaan onderstreepten de goede collegiale sfeer, waarin we nog veel denken te kunnen bereiken.

Bestuurlijke continuïteit

Het is voor een kleine partij als de onze wel lastig om de veelheid aan dossiers de aandacht te geven die ze verdienen en daar een gedegen mening over te vormen. Toch maak ik mij als waarnemend voorzitter meer zorgen over de bestuurlijke continuïteit binnen onze partij. Personen die actief bezig zijn met het politiek proces, tekenen nu ook voor de bestuurlijke taken en dat is geen gezonde situatie. Een bestuur moet wegblijven bij functies waarover het geacht wordt een mening te hebben in gevallen het fout gaat. Eenvoudig gezegd: hommeles in en rond de fractie moet onafhankelijk beoordeeld en opgelost kunnen worden door het bestuur. Als geen ander moeten wij lessen trekken uit wat Jac bij de VVD is overkomen.

Oproep

Het voorgaande mag de lezer dezes opvatten als een oproep om toch nog eens te overwegen een bescheiden bijdrage te leveren aan het wel en wee van Vitaal Liberaal. Met twee jaarlijkse ledenvergaderingen en slechts enkele tientallen leden als achterban zal het u geen bergen werk bezorgen. Zie het als een uitdaging om een relatief kleine, maar ambitieuze club met een minimale inspanning naar een hoger niveau te tillen. Wat een voldoening zal dat niet geven!

In het verlengde daarvan wensen wij ook u alle goeds in 2023

Ewald Sieben

Waarnemend voorzitter/steunfractielid

 

Het afgelopen jaar volgens:

Jac Wezenbeek (raadslid/fractievoorzitter)

Een blij moment was in maart 2022 toen ik zeker wist dat we met Vitaal Liberaal in de gemeenteraad vertegenwoordigd zouden zijn. Erg fijn was ook dat ik unaniem door mijn mede raadsleden verkozen werd tot vice voorzitter van de gemeenteraad, wat tevens het voorzitterschap betekent van de agendacommissie en de werkgeverscommissie (griffie).

De maand december van 2021 was een politieke rollercoaster. Eind november staakten Krijn en ik onze poging om met een landelijke seniorenpartij aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 mee te doen. Met Frans Hendrikx hadden we al contact en samen met hem hebben we toen Vitaal Liberaal opgericht, intussen een begrip in de Roosendaalse politiek!

De allereerste ledenvergadering had plaats op 10 december 2021 in het fractiehuis met de aspirant-leden van het eerste uur Theo de Wit en Rien van Nijnatten. Op 10 januari 2022 hadden we de eerste fractievergadering in het fractiehuis aan de Bloemenmarkt. Op 10 maart was de laatste raadsvergadering in de vorige samenstelling met mij als eenmansfractie.

Op 13 maart was het verkiezingsdebat in de Kring en op 15 maart het verkiezingsdebat bij ZuidWest TV, waarvan de kijkers mij – leuk detail – als winnaar uitriepen.

 

Krijn Kraak

(burgerraadslid/penningmeester)

Het was een bewogen jaar. Ik ging als burgerraadslid van ‘Lijst Wezenbeek’ mee naar ‘Vitaal Liberaal’. Van oude naar nieuwe gemeentepolitiek. Meer samenwerking na de betrokkenheid bij het samenstellen van de coalitie en het collegeprogramma. Gevolg van de verkiezingen was wel dat er afgelopen jaar minder te doen was in de raadszaal. Maar er zijn wel belangrijke onderwerpen in gang gezet, zoals het omleggen en bebouwen van het tracé A58 door de stad. Andere hoogtepunten waren bewonersparticipatie en de behandeling van de begroting voor 2023.

Verder is er natuurlijk veel werk verzet om Vitaal Liberaal op de politieke kaart te zetten vestigen, waar we mede door de inzet van collega burgerraadslid Rianne Sieben en de actieve ondersteuningsfractie – elke maandag om 10 uur in het fractiehuis – tevreden over mogen zijn. Bestuurlijk kan onze vitale vereniging nog wel wat versterking gebruiken.

 

Rianne Sieben

(burgerraadslid)

Eén jaar Vitaal Liberaal begon voor mij vrij onverwacht. Na één bezoek aan de partijvergadering stond ik voordat ik het goed en wel besefte op de kieslijst. Mijn eerste echte optreden voor de partij was als ‘jongste’ vrouw van Vitaal Liberaal op het podium van De Kring tijdens het grote verkiezingsdebat. Zoals ik al verwachtte lepelden de overige partij-vertegenwoordigers braaf hun punten op wat ze voor Roosendaal willen doen. Dat leverde veel van hetzelfde op. Ik besloot in mijn oude rol als gastvrouw en met ons gastvrijheidsthema in het achterhoofd het anders aan te pakken. Liggend op de sofa mijmerde ik als in een droom over hoe een gast eigenlijk ontvangen moet worden. Wat zoekt hij? Wat wenst hij? Wat (onder-)vindt hij in Roosendaal? Die insteek bleef niet onopgemerkt en met die gedachten in het achterhoofd praten we nu met andere partijen en worden problemen tegen het licht gehouden. Intussen groei ik steeds beter in mijn rol als burgerraadslid en zie nog veel kansen om onze idealen te verdedigen en hopelijk ook te verwezenlijken.

 

Frans Hendrikx

(steunfractielid, bestuurssecretaris):

Politiek moet anders, kan anders, dacht ik ruim een jaar geleden. Mensen weer vertrouwen geven in lokale politiek. Dat was mijn drijfveer om aan te sluiten bij Vitaal Liberaal. Een nog kleine maar super enthousiaste club van vitale, ervaren geesten die opereren vanuit het hoofd en het hart, in het belang van iedereen in de Roosendaalse samenleving. Met verstand, creativiteit, doorzettingsvermogen en vertrouwen in de toekomst. Bouwen aan een beter Roosendaal. Wie wil dat niet?

Collegeprogramma

Collegeprogramma bijeenkomsten voltooid

De belangstelliCollegeprogrammang van het publiek voor de Roosendaalse politiek is nog nooit zo laag geweest. Dat werd pijnlijk duidelijk na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

Die afstand tussen politiek en publiek is aanleiding geweest voor het nieuwe college om burgers en ondernemers in de gelegenheid te stellen hun grieven en verlangens over de toekomst van Roosendaal te uiten tijdens 3 publieke bijeenkomsten.

De inventarisatie van het nieuwe college over wat de bewoners en ondernemers in Roosendaal in de komende jaren verwachten van het nieuwe college zit er op.

Opnieuw was de belangstelling bij het publiek voor de laatste bijeenkomst in het Atik stadion weer buitengewoon gering. Vooral povere communicatie over dit mooie initiatief is daar mede oorzaak van. Jammer natuurlijk. Het gaat uiteindelijk om het wel en wee van de burgers.

De manier van communiceren door de overheid is tijdens de bijeenkomsten een belangrijk pijnpunt gebleken. Laten we hopen dat hierin snel verandering komt. 

In november komt het college op basis van alle inzichten met een definitief plan van aanpak. 

Overigens is Vitaal Liberaal warm voorstander van deze overlegvorm. Ook in de dorpen en op buurtniveau. Met enige regelmaat politiek, bewoners en ondernemers bijeen brengen zorgt volgens ons voor meer begrip, betrokkenheid en onderling vertrouwen.

Heb je ideeën over hoe de politiek weer dichter bij de burger komt te staan? Laat het ons weten.

Gastvrijheid 2.0

Gastvrijheid 2.0

Gastvrijheid 2.0

Gastvrijheid 2.0

Vitaal Liberaal heeft gastvrijheid tot een van zijn hoogste doelen gesteld.

Daar wordt in de gemeenteraad wel eens lacherig om gedaan. ‘Heb je ze weer met hun gastvrijheid. Alsof er geen belangrijker zaken zijn.’ Die kritiek lijkt begrijpelijk, maar is dat uiteraard niet. Voordat een stad zich echt gastvrij mag noemen voor bewoners en bezoekers, moet er heel wat gebeuren. Iedereen kan voor zichzelf invullen hoe dat er uit zou moeten zien.

Voor die doelstelling kregen wij onlangs uit onverwachte en onverdachte hoek bijval. Zondag 3 april zat ik in de Paterkerk te luisteren naar onze Theoloog des Vaderlands, professor doctor Thomas Quartier. Hij kwam vertellen over profeten en dan heb je mijn belangstelling. Ik wil alles weten over de toekomst, van mezelf en mijn stadje. Dat had ik verkeerd begrepen. Profeten voorspellen geen toekomst, waarschuwen hooguit dat we op de verkeerde weg zitten en omschrijven een hoger doel om na te streven. Dat doel mag heel hoog gegrepen zijn. Zo hoog dat het feitelijk onhaalbaar is; een utopie.

Daar had hij mijn volle aandacht weer. Doelen zo hoog mogelijk stellen om er een acceptabel compromis uit te slepen. Daar kunnen we in de plaatselijk politiek wel wat mee. Vervolgens somde Quartier op aan welke eisen – naast utopisch denken – een profeet verder moet voldoen en toen stond het opeens prominent op het scherm: Gastvrijheid. Gastvrijheid als één van de vier deugden van een profeet. Ik leunde voldaan achterover. Zie je wel!

Voor Vitaal Liberaal in het algemeen en Jac Wezenbeek in het bijzonder staat gastvrijheid nu nog hoger in het vaandel. Maar niet voordat we onze excuses hebben gemaakt voor de blunder van onze voorman tijdens een campagne-debat. Hij schonk een glas water in, maar in plaats van dat aan zijn opponent te geven dronk hij het zelf uit. Hem daarop gewezen, sloeg hij zich na afloop bestraffend voor het beschaamde hoofd. Jeetje, wat een blunder! Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

Ewald Sieben

Rianne Sieben

Dromen van Gastvrijheid

Het verhaal van Rianne Sieben (lijst:10 nr. 3) tijdens het BNDESTEM verkiezingen einddebat in De Kring

Ik droom van gastvrijheid

Gastvrijheid

Nu zult u denken wat heeft dat met raadsverkiezingen te maken?

Nou, eigenlijk alles.

Ik wil een goede gastvrouw zijn van onze stad, voor alle burgers, mijn gasten.

Als gastvrouw zorg ik dat het mijn gasten aan niets ontbreekt.

Ik zorg voor een goede sfeer en een aangename, veilige omgeving.

Mijn gasten mogen niets te kort komen.

Overzicht

Als gastvrouw hou ik overzicht over mijn gasten.

Maar ik ga ook naar ze toe.

Ik maak een praatje met ze.

Ik vraag hoe het met ze gaat, of ik nog iets voor ze kan doen, of ze nog iets te kort komen.

Communicatie is heel belangrijk! Het toverwoord voor goed gastheerschap!

Mijn gasten zijn heel divers.

Divers

Ze hebben allemaal andere wensen en behoeften.

De kleintjes moeten een veilige omgeving hebben om te spelen.

De tieners willen evenementen en vertier.

De wat ouderen zitten liever rustig in een makkelijke stoel.

Sommige vinden het gezelliger aan de bar.

Daar achterin zie ik een man staan.

alleen

Hij kijkt niet zo vrolijk. Is alleen.

Ik ga er even naar toe.

Ik vraag hoe het met hem gaat.

Hij is wat eenzaam. Zijn vrouw is pas overleden.

Ik kijk om me heen en zie wat jongelui staan.

Ik vertel dat mijnheer wat eenzaam is en vraag of zij misschien even met hem willen praten, wat voorlezen, een spelletje doen.

Zij vinden het geen probleem en doen dat graag.

Troost

Nooit zit mijn taak als gastvrouw er op.

Er komen weer nieuwe gasten binnen.

Die komen vast niet uit Roosendaal, misschien niet eens uit Nederland.

Meteen stap ik op ze af. Ze kijken wat onwennig. Weten niet goed wat er van ze verwacht wordt.

Ik heet ze welkom en zorg dat in hun eerste behoeften voorzien wordt.

hulp

Het groepje mensen dat bij hen in de buurt staat roep ik erbij.

Ik vertel ze dat deze mensen nieuw in Roosendaal zijn en de taal nog niet goed spreken, zich nog wat onwennig voelen.

Ik vraag: ”Kunnen jullie misschien een praatje met hen maken. Een bakje koffie drinken.  Ze een beetje op weg helpen. Wat begrip voor hen tonen.”

oud en nieuw

Natuurlijk doen ze dat.

We zijn tenslotte Roosendaal. De meest gastvrije stad van Nederland!

Mijn droom eindigt met de aanstelling van de éérste Wethouder van Gastvrijheid in Nederland door Vitaal Liberaal.

Vitaal Liberaal verbindt

Vitaal Liberaal pakt door!

Wat zou een goede verbinding tussen het leisurepark en de binnenstad van Roosendaal allemaal kunnen opleveren voor de stad?

Leisurepark Centrum v.v.

Laten we wel zijn: De binnenstad heeft al langere tijd te lijden onder leegstand. De gevolgen laten zich zien en raden.  Daar staat tegenover dat het Leisurepark Roosendaal aan De Stok is uitgegroeid tot een van de best bezochte attracties van West Brabant.

Waarom dan niet alles in het werk stellen om die twee plekken aan elkaar te verbinden?

Het zou goed zijn voor de plaatselijke economie, de binnenstad, de mobiliteit en het niveau van de dienstverlening. De afgelopen jaren toevallig allemaal beleidsterreinen van de scheidend VVD wethouder.

Nog in juli vorig jaar werd op vragen van Jac Wezenbeek over de plannen van het gedroomde vliegwiel voor Roosendaal, de kabelbaan tussen De Stok en het centrum van de stad, door de wethouder met een resoluut “Never!” gereageerd.

Was het gebrek aan visie? Angst voor vernieuwing? Roosendaalse bescheidenheid?

Met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen komen de plannen, als het aan Vitaal Liberaal ligt, weer uit de onderste lade en op het bureau te liggen.

Met een nieuwe wethouder Gastvrijheid is het tijd voor nieuw elan, nieuwe ronde, nieuwe kansen en doorpakken!

Want: Hoe spectaculair zou dàt zijn! Rij je nietsvermoedend over de A17 langs Roosendaal, hangt er plots een grote kabelbaan-gondel boven je hoofd. Na hoeveel keer wil je dan ook weten waar dat ding naar toe gaat en waar hij vandaan komt? En als je per trein komt, overkomt je hetzelfde!

Hoe je het ook bekijkt, een kabelbaan tussen Leisurepark Roosendaal en de binnenstad is het beste wat Roosendaal kan overkomen. Maar dan moet je het ook echt van alle kanten bekijken. Dat doet Vitaal Liberaal.

Allereerst is een kabelbaan pas levensvatbaar als het Leisurepark jaarlijks een slordige 4 miljoen bezoekers trekt en dus een mega-succes is. Een kabelbaan gaat van A naar B en beide punten moeten het bezoeken waard zijn. Dus ook de binnenstad floreert in dit scenario met goedlopende winkelcentra, boetiek-straatjes, gezellige terrasjes, trendy cafés en restaurants, evenementen, cultuur en een modern woonaanbod.

En tussen het leisurepark en het centrum moet uiteraard alles verkeerstechnisch op orde zijn met goede aan- en afvoer routes, aantrekkelijke parkeervoorzieningen en laadpalen.

Tot zover de economische kant van het idee, waarbij nog benadrukt moet worden dat een kabelbaan natuurlijk een particulier project moet zijn, geen gemeentelijk. Vitaal Liberaal vindt wel dat de gemeente het plan moet ondersteunen en waar mogelijk faciliteren.

Een weldenkend gemeentebestuur zal voor een dergelijk ambitieus plan pas groen licht geven als het volk geen andere, dringender wensen heeft. De burgerij moet dus goed verzorgd zijn en lekker in z’n vel zitten.

Zulke tevreden burgers wonen in comfortabele buurten met mogelijkheden tot ontspanning, sport, spel, studie en werk. Zij zorgen goed voor de oudere generatie aan wie ze hun welvaart danken en waken over het welzijn van de senioren met adequate zorg, goede woonvoorzieningen en veilige, goed verlichte wegen, fietspaden, trottoirs en parken met voldoende rustplekken en sanitair. Vitaal Liberaal is extra waakzaam op de belangen van de ouderen in onze stad en kerkdorpen.

Tevreden stedelingen zien hun stad liever niet doorsneden door een rijksweg en wensen een goed bereikbaar nieuw ziekenhuis. Dat bereiken we als de A58 ten oosten van de stad wordt omgeleid naar de A17, wat weer een enorme verbetering is van de ontsluiting van de bedrijvenparken, inclusief Leisurepark Roosendaal. Dat krijgt vervolgens geen 50 maar 150 duizend voertuigen dagelijks langs de voordeur, waarmee succes gegarandeerd en de cirkel rond is.

Op het moment dat Roosendaal klaar is voor een kabelbaan heeft het zich dus op alle fronten verbeterd. Roosendaal hoeft geen toeristische topattractie te worden, maar Vitaal Liberaal vindt wel dat Roosendaal de kansen die zich aandienen met twee handen moet grijpen.

Leisurepark Roosendaal kan wel eens het vliegwiel zijn waar we al lang naar zoeken en dat de gemeente naar een hoger niveau kan tillen. Daarmee zijn we in het voordeel ten opzichte van alle omliggende provinciesteden. Vitaal Liberaal draagt graag zijn steentje bij om die gunstige omstandigheden te bereiken, met als kers op de taart een spectaculaire verbinding tussen het Leisurepark en het centrum.

En Vitaal Liberaal levert met plezier de deskundige wethouder GASTVRIJHEID die deze fantastische, succesvolle stad met zijn rustieke dorpen en tevreden bevolking daadkrachtig op de kaart kan zetten.