Gezocht

Gezocht Social Media Assistent

Sociale Media assistent

Vitaal Liberaal zoekt een Sociale Media Assistent voor het (mede) beheren en optimaliseren van onze online aanwezigheid op verschillende sociale mediaplatforms. Je speelt een belangrijke rol bij het opbouwen van onze naamsbekendheid, het vergroten van de betrokkenheid bij de doelgroep en het stimuleren van positieve interacties met de online gemeenschap van Roosendaal.
Heb je belangstelling voor deze rol en wil je aanvullende informatie?
Neem dan snel contact met ons op via:
email: frans@vitaal-liberaal.nl of mobiel: 0622525811
Kan popart zijn
Gastvrijheid

Belang van Gastvrijheid

In de dynamische wereld van vandaag, waar steden concurreren om aantrekkelijkheid en welvaart, staat Roosendaal voor de uitdaging om zich te onderscheiden. Vitaal Liberaal, de gastvrijheidspartij van Roosendaal, onderstreept terecht het grote belang van gastvrijheid voor de stad. 

Maar waarom is gastvrijheid zo cruciaal voor de toekomstige bloei van Roosendaal?

Economische Impuls

Een gastvrije stad trekt niet alleen bezoekers aan, maar stimuleert ook de lokale economie. Toeristen brengen niet alleen geld uit in hotels en restaurants, maar dragen ook bij aan de detailhandel en andere dienstverlenende sectoren. Een gastvrije reputatie kan Roosendaal transformeren tot een gewilde bestemming, waardoor zowel lokale bedrijven als nieuwkomers kunnen gedijen.

Werkgelegenheid en Ondernemerschap

Een florerende gastvrijheidssector betekent meer werkgelegenheid. Denk aan banen in de horeca, detailhandel, toerisme en gerelateerde dienstverlening. Het aanbieden van een gastvrije omgeving moedigt ook ondernemerschap aan. Lokale bewoners voelen zich gestimuleerd om hun eigen bedrijven te starten, wat de diversiteit en vitaliteit van de lokale economie vergroot.

Cultuur en Gemeenschapszin

Gastvrijheid gaat verder dan alleen toerisme. Het omarmt een cultuur van vriendelijkheid en inclusiviteit die de gemeenschapszin versterkt. Een gastvrije stad is een plek waar mensen graag wonen, werken en samenkomen. Dit creëert een positieve sfeer die niet alleen de lokale bevolking motiveert, maar ook nieuwe inwoners aantrekt.

Educatie en Innovatie

Een stad die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft, investeert vaak ook in educatieve programma’s. Door het aantrekken van bezoekers en talent ontstaat er een vruchtbare bodem voor innovatie en kennisdeling. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een slimme, creatieve samenleving die voorop loopt in de snel veranderende wereld.

Imago en Trots

Het opbouwen van een gastvrij imago versterkt de trots van de lokale bevolking. Roosendaal wordt niet alleen gezien als een stad met een rijke geschiedenis, maar ook als een plek waar mensen warm worden verwelkomd. Dit positieve imago verspreidt zich, waardoor Roosendaal een aantrekkelijke bestemming wordt voor investeerders, bedrijven en individuen.

In de schijnwerpers 

zetten van het belang van gastvrijheid is niet alleen een streven van Vitaal Liberaal, maar een gemeenschappelijk doel dat de hele stad ten goede komt. Door samen te werken met lokale overheden, bedrijven en organisaties kan Roosendaal een welkomstcultuur creëren die niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst vruchten zal afwerpen. Het is tijd om de deuren wijd open te zetten en Roosendaal te laten stralen als een gastvrije oase in het hart van Nederland.

Het tonen van gastvrijheid door Roosendaal heeft volgens Vitaal Liberaal een positieve invloed op de algemene reputatie van de stad. Het voortdurend onder de aandacht brengen en stimuleren van aandacht voor gastvrijheid is en blijft kernpunt van onze activiteiten.

Wat vind je van deze grondhouding? Ben je het met ons eens? Wil je met ons bijdragen aan de positieve ontwikkeling van Roosendaal?

Meld je dan aan als (actief) lid of sponsor of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. Deelnemen als gast van onze fractievergadering? Neem contact met ons op.

Van harte welkom!

Snoeihout verbranden kan echt niet meer

Snoeihout verbranden kan echt niet meer

Snoeihout verbranden kan echt niet meer

Dat is de stelling van Vitaal Liberaal.

Snoeihout verbranden kan echt niet meer

Het blijkt dat in Roosendaal nog steeds vergunningen worden verleend voor het verbranden van snoeihout. Het betreft hier vooral vergunningen aan particulieren die een grote tuin hebben.

Dit probleem werd aangekaart door Burgerraadslid Rianne Sieben in een Podcast van  Zuid-West FM

Beluister de podcast HIER:

https://open.spotify.com/episode/4tLciwnZ2lDazt2OZxmpJT?si=Zqa2JVyPRhS5hmi7HOXEvw

Verkiezingen Provinciale Staten

Waarom kiezen voor Provinciale Staten?

Provinciale Staten Kies Wijzer

Er zijn verschillende redenen waarom mensen ervoor kiezen om bij de Provinciale Staten te stemmen. Hier zijn een aantal mogelijke redenen:

Invloed op de provinciale besluitvorming: 

De Provinciale Staten nemen beslissingen over provinciale aangelegenheden, zoals infrastructuur, natuurbeheer, economie en cultuur. Door te stemmen op een partij die jouw standpunten vertegenwoordigt, kun je invloed uitoefenen op deze besluitvorming.

Regionale belangen: 

De provincie heeft vaak specifieke regionale belangen en uitdagingen die anders zijn dan die van andere provincies of het land als geheel. Door te stemmen op een partij die zich inzet voor deze regionale belangen, kun je helpen om jouw regio te vertegenwoordigen en te verbeteren.

Controle op het provinciebestuur: 

De Provinciale Staten hebben de taak om toezicht te houden op het provinciebestuur. Door te stemmen op een partij die staat voor transparantie en verantwoordingsplicht, kun je bijdragen aan het waarborgen van een goed bestuur.

Participatie in de democratie: 

Stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen is een manier om deel te nemen aan de democratie en je stem te laten horen. Door jouw stem uit te brengen, draag je bij aan het vormgeven van de toekomst van jouw provincie.

Kortom, door te stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen kun je invloed uitoefenen op de besluitvorming, de regionale belangen vertegenwoordigen, toezicht houden op het bestuur en deelnemen aan de democratie.

Invloed op het landelijke bestuur:

De invloed van kiezers bij provinciale verkiezingen op het landelijke bestuur is indirect maar wel belangrijk.

Bij provinciale verkiezingen stemmen kiezers op partijen die vervolgens zetels krijgen in de Provinciale Staten. De Provinciale Staten kiezen op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer, die een belangrijke rol speelt in het wetgevingsproces van het land. Dit betekent dat de uitslag van provinciale verkiezingen indirect invloed heeft op de samenstelling van de Eerste Kamer.

De samenstelling van de Eerste Kamer kan vervolgens weer invloed hebben op het landelijke beleid en het functioneren van het kabinet. Als de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft, is zij afhankelijk van steun van partijen in de Eerste Kamer om wetgeving goedgekeurd te krijgen. Als de samenstelling van de Eerste Kamer verandert na provinciale verkiezingen, kan dit dus invloed hebben op het beleid dat het kabinet kan doorvoeren.

Daarnaast kunnen provinciale verkiezingen ook een signaal afgeven over de politieke voorkeuren van de kiezers en hun prioriteiten. Partijen kunnen deze signalen meenemen in hun landelijke beleid en standpunten.

Politieke besluitvorming

Betrekken van de bevolking bij politieke besluitvorming

Van groot belang

Vitaal Liberaal is van mening dat het betrekken van de bevolking bij politieke besluitvorming van groot belang is om verschillende redenen:Politieke besluitvorming

(Denk hierbij b.v. aan de totstandkoming van de gemeentelijke kadernota.)

  1. Democratie: 

Het betrekken van de bevolking bij politieke besluitvorming is essentieel voor een goed functionerende democratie. Democratie betekent immers dat het volk de dienst uitmaakt. Daarom is het belangrijk dat de bevolking ook daadwerkelijk kan meedenken en -praten over politieke beslissingen die hen direct aangaan.

Transparantie:

 Het betrekken van de bevolking zorgt voor transparantie in het politieke proces. Door mensen te informeren en naar hun mening te vragen, wordt het besluitvormingsproces transparanter en begrijpelijker voor alle betrokkenen.

Legitimiteit: 

Als de bevolking wordt betrokken bij politieke besluitvorming, vergroot dat de legitimiteit van de beslissingen. Besluiten die breed gedragen worden, hebben immers een grotere legitimiteit dan besluiten die door een kleine groep mensen worden genomen.

Draagvlak:

 Door de bevolking te betrekken bij politieke besluitvorming wordt er gebouwd aan draagvlak voor de beslissingen. Mensen voelen zich meer betrokken bij en verantwoordelijk voor beslissingen als ze erover hebben kunnen meepraten en -denken.

Deskundigheid:

 De bevolking kan soms een waardevolle bijdrage leveren aan politieke besluitvorming door hun deskundigheid en ervaringen te delen. Door verschillende perspectieven en ideeën te verzamelen, kan er een beter en completer beeld worden gevormd van de situatie en kunnen er dus betere beslissingen worden genomen.

Voor Vitaal Liberaal is het daarom belangrijk om de bevolking te betrekken bij politieke besluitvorming om zo tot weloverwogen en breed gedragen beslissingen te komen.

Wapen van Nispen

Vitaal Liberaal over kerkproject Nispen

De gemeenteraad waakt over de rechtvaardige behandeling van de bevolking.

Iedereen is gelijk en iedereen heeft dezelfde rechten en plichten. Samen werken we aan een betere samenleving. Burgers die extra hun best doen om dat te bereiken moeten we stimuleren, ondersteunen en belonen. Goed voorbeeld doet immers volgen.

Welnu, alles wat we van een voorbeeldig dorp mogen verwachten, doen ze in Nispen.

Het openluchttheater, het rijke verenigingsleven dat ruimte deelt in de kerk, het buurthuis, het kruiswerk, de voetbal, de school. Zonder deze actieve bevolking hadden deze faciliteiten niet of niet in de huidige vorm bestaan.

Als geld de enige reden is dat het college zo abrupt de stekker uit dit project trekt, dan doet Vitaal Liberaal een dringend beroep op uw inventiviteit om alle mogelijkheden benutten om dit dossier te heropenen.

Als we Nispen in deze zaak niet van dienst zijn, dan maken we daar veel kapot.

En niet alleen in Nispen. Dan geven we een heel slecht signaal af aan alle Roosendaalse dorpen. Wat moeten die bewoners nog doen om het gemeentebestuur voor belangrijke projecten aan hun kant te krijgen? Wantrouwen, achterdocht, zelfs vijandigheid zal ons ten deel vallen.

Geld mag in dit geval niet doorslaggevend zijn. Er zijn vast financiële constructies te bedenken om Nispen tegemoet te komen. Zeker in combinatie met de vrijkomende gronden elders in het dorp. De interieuradviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit – die erg kostenverhogend zijn – kunnen gematigd worden en Nispen zal ongetwijfeld bereid zijn te zoeken naar mogelijkheden om met zelfwerkzaamheid substantiële besparingen te bereiken.

We moeten deze kans grijpen om te laten zien dat we het waarderen als dorpsbewoners ale het mogelijke doen voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van hun woonomgeving. Niet alleen in woord, maar vooral in daad.

Van precedentwerking is geen sprake. Nispen is uniek, net als al onze kerkdorpen. Elk geval, zo belangrijk en ingrijpend als dit, staat op zichzelf en moet ook zo behandeld worden.

College, Vitaal Liberaal verzoekt u dringend terug te gaan naar de onderhandelingstafel en uw ambities met onze gemeente creatief in te zetten om deze klus positief af te ronden. Als de kerk een commerciële functie krijgt heeft Nispen daar niets aan, als gelijktijdig veel culturele en sociaal maatschappelijke functies en jarenlange inspanningen ter ziele gaan.

Vitaal Liberaal vreest met de Nispenaren dat we dan een historische fout maken!

Rianne Sieben/Burgerraadslid Vitaal Liberaal

Gastvrijheid

Nieuwsbrief 2022-2023

Beste leden, sponsoren en gelijkgezinden,

In mijn functie als waarnemend voorzitter van Vitaal Liberaal word ik geacht ter gelegenheid van het eenjarig bestaan een enkel woord tot u te richten. Dat wil ik graag doen, hoewel ik besef dat enige bescheidenheid op zijn plaats is.

Eén jaar

Eén jaar Vitaal Liberaal in de Roosendaalse gemeentepolitiek heeft nog niet de successen en overwinningen opgeleverd die een groot feest rechtvaardigen.

Toch mogen we tevreden terugkijken op de verrichtingen van ons raadslid Jac Wezenbeek en onze burgerraadsleden Krijn Kraak en Rianne Sieben. Wat hebben ze bereikt dan? Hoor ik u vragen. Concreet misschien nog niet zo veel, maar moreel waren de mijlpalen historisch. Als eenmansfractie heb je normaal gesproken niet zo veel in de pap te brokken, maar in korte tijd hebben we wel respect afgedwongen bij andere partijen.

Gastvrijheid

Over ‘gastvrijheid’ – toch ons kroonjuweel – wordt niet langer smalend gedaan. Het is raadsbreed geaccepteerd dat gastvrijheid op alle vormen van gemeentelijke dienstverlening van toepassing is. Gastvrijheid is zelfs prominent opgenomen in het coalitieakkoord.

De kabelbaan, die Vitaal Liberaal nog steeds als een serieuze optie ziet om de leisure gebieden aan elkaar te knopen, is intussen zelfs door de wethouder als ‘metafoor’ geaccepteerd. Dat klinkt symbolische maar is het niet. Als we de metafoor nastreven en er komt een moment dat commerciële partijen Roosendaal ‘kabelbaan-rijp’ verklaren, dan staat de stad er in alle opzichten goed voor. Kabelbaan of niet.

Sparren

Misschien nog wel belangrijker is dat alle partijen in de wandelgangen belangstellend informeren naar onze zienswijzen en bereid zijn daarover bij een goed glas bier of wijn te ‘sparren’. In het bijzonder de interesse van de jongste raadsleden voor onze ideeën is aandoenlijk. Serieus genomen worden is de eerste stap naar politiek succes.

De raadsbrede felicitaties voor ons éénjarig bestaan onderstreepten de goede collegiale sfeer, waarin we nog veel denken te kunnen bereiken.

Bestuurlijke continuïteit

Het is voor een kleine partij als de onze wel lastig om de veelheid aan dossiers de aandacht te geven die ze verdienen en daar een gedegen mening over te vormen. Toch maak ik mij als waarnemend voorzitter meer zorgen over de bestuurlijke continuïteit binnen onze partij. Personen die actief bezig zijn met het politiek proces, tekenen nu ook voor de bestuurlijke taken en dat is geen gezonde situatie. Een bestuur moet wegblijven bij functies waarover het geacht wordt een mening te hebben in gevallen het fout gaat. Eenvoudig gezegd: hommeles in en rond de fractie moet onafhankelijk beoordeeld en opgelost kunnen worden door het bestuur. Als geen ander moeten wij lessen trekken uit wat Jac bij de VVD is overkomen.

Oproep

Het voorgaande mag de lezer dezes opvatten als een oproep om toch nog eens te overwegen een bescheiden bijdrage te leveren aan het wel en wee van Vitaal Liberaal. Met twee jaarlijkse ledenvergaderingen en slechts enkele tientallen leden als achterban zal het u geen bergen werk bezorgen. Zie het als een uitdaging om een relatief kleine, maar ambitieuze club met een minimale inspanning naar een hoger niveau te tillen. Wat een voldoening zal dat niet geven!

In het verlengde daarvan wensen wij ook u alle goeds in 2023

Ewald Sieben

Waarnemend voorzitter/steunfractielid

 

Het afgelopen jaar volgens:

Jac Wezenbeek (raadslid/fractievoorzitter)

Een blij moment was in maart 2022 toen ik zeker wist dat we met Vitaal Liberaal in de gemeenteraad vertegenwoordigd zouden zijn. Erg fijn was ook dat ik unaniem door mijn mede raadsleden verkozen werd tot vice voorzitter van de gemeenteraad, wat tevens het voorzitterschap betekent van de agendacommissie en de werkgeverscommissie (griffie).

De maand december van 2021 was een politieke rollercoaster. Eind november staakten Krijn en ik onze poging om met een landelijke seniorenpartij aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 mee te doen. Met Frans Hendrikx hadden we al contact en samen met hem hebben we toen Vitaal Liberaal opgericht, intussen een begrip in de Roosendaalse politiek!

De allereerste ledenvergadering had plaats op 10 december 2021 in het fractiehuis met de aspirant-leden van het eerste uur Theo de Wit en Rien van Nijnatten. Op 10 januari 2022 hadden we de eerste fractievergadering in het fractiehuis aan de Bloemenmarkt. Op 10 maart was de laatste raadsvergadering in de vorige samenstelling met mij als eenmansfractie.

Op 13 maart was het verkiezingsdebat in de Kring en op 15 maart het verkiezingsdebat bij ZuidWest TV, waarvan de kijkers mij – leuk detail – als winnaar uitriepen.

 

Krijn Kraak

(burgerraadslid/penningmeester)

Het was een bewogen jaar. Ik ging als burgerraadslid van ‘Lijst Wezenbeek’ mee naar ‘Vitaal Liberaal’. Van oude naar nieuwe gemeentepolitiek. Meer samenwerking na de betrokkenheid bij het samenstellen van de coalitie en het collegeprogramma. Gevolg van de verkiezingen was wel dat er afgelopen jaar minder te doen was in de raadszaal. Maar er zijn wel belangrijke onderwerpen in gang gezet, zoals het omleggen en bebouwen van het tracé A58 door de stad. Andere hoogtepunten waren bewonersparticipatie en de behandeling van de begroting voor 2023.

Verder is er natuurlijk veel werk verzet om Vitaal Liberaal op de politieke kaart te zetten vestigen, waar we mede door de inzet van collega burgerraadslid Rianne Sieben en de actieve ondersteuningsfractie – elke maandag om 10 uur in het fractiehuis – tevreden over mogen zijn. Bestuurlijk kan onze vitale vereniging nog wel wat versterking gebruiken.

 

Rianne Sieben

(burgerraadslid)

Eén jaar Vitaal Liberaal begon voor mij vrij onverwacht. Na één bezoek aan de partijvergadering stond ik voordat ik het goed en wel besefte op de kieslijst. Mijn eerste echte optreden voor de partij was als ‘jongste’ vrouw van Vitaal Liberaal op het podium van De Kring tijdens het grote verkiezingsdebat. Zoals ik al verwachtte lepelden de overige partij-vertegenwoordigers braaf hun punten op wat ze voor Roosendaal willen doen. Dat leverde veel van hetzelfde op. Ik besloot in mijn oude rol als gastvrouw en met ons gastvrijheidsthema in het achterhoofd het anders aan te pakken. Liggend op de sofa mijmerde ik als in een droom over hoe een gast eigenlijk ontvangen moet worden. Wat zoekt hij? Wat wenst hij? Wat (onder-)vindt hij in Roosendaal? Die insteek bleef niet onopgemerkt en met die gedachten in het achterhoofd praten we nu met andere partijen en worden problemen tegen het licht gehouden. Intussen groei ik steeds beter in mijn rol als burgerraadslid en zie nog veel kansen om onze idealen te verdedigen en hopelijk ook te verwezenlijken.

 

Frans Hendrikx

(steunfractielid, bestuurssecretaris):

Politiek moet anders, kan anders, dacht ik ruim een jaar geleden. Mensen weer vertrouwen geven in lokale politiek. Dat was mijn drijfveer om aan te sluiten bij Vitaal Liberaal. Een nog kleine maar super enthousiaste club van vitale, ervaren geesten die opereren vanuit het hoofd en het hart, in het belang van iedereen in de Roosendaalse samenleving. Met verstand, creativiteit, doorzettingsvermogen en vertrouwen in de toekomst. Bouwen aan een beter Roosendaal. Wie wil dat niet?